En politik för oss som älskar att flyga!

Jag har fått frågan om vad jag tycker om flygskatt. Här kommer ett kort principiellt svar på en komplicerad fråga. Klimatförändringarna måste tas på allvar. Den gamla hederliga liberala prinicpen att förorenaren ska betala ska gälla. Oavsett om man kör bil, producerar el, driver kolgruva eller flyger. Oavsett om vi är verksamma i Kina eller Sverige. Till saken hör att flygbränsle inte beskattas som annat bränsle och vi kan inte ändra på det hur som helst - eftersom det är styrt av internationella konventioner som skrevs långt innan klimatförändringarnas tid. Min vision är en global klimatpolitik, men där är vi inte på väldigt länge. Hur gör vi då? 
Liberalernas landsmöte 2015 beslutade att flyget måste gå från att vara subventionerat till att betala sina egna miljökostnader. Liberalernas landsmöte föredrog även en europeisk eller global flygskatt. Principen om att förorenaren betalar är väl förankrad i liberalernas miljö- och skattepolitik. Syftet är att genom marknadslösningar påskynda teknikutveckling och miljöhänsyn för klimatets skull, inte att straffbeskatta flyget i allmänhet. Flyget ingår numera i EU:s handel med utsläppsrätter, men problemet är att dessa inte fungerar. En svensk flygskatt skulle i praktiken stötta länder som redan har en sådan, exempelvis Tyskland och Österrike och kunna bidra till att också förändra de gamla konventionerna som borde revideras i skuggan av klimatförändringarna. Sen är det så klart avgörande hur skatten utformas.
Regeringen har idag meddelat att den drar tillbaka sitt förslag som man presenterade tidigare i år. Ett nytt omarbetat förslag ska läggas. Jag hoppas att Liberalerna och Alliansen tittar noga på det. Man skulle kunna tänka sig att pröva ett förslag där undantag görs för landsändar med få andra transportmöjligheter och samtidigt kan nationella incitament för att stimulera mer miljövänliga drivmedel prövas. 
Myndigheten för Transportanalys förordade i sitt remissvar till regeringens första förslag att en tidsbegränsad flygskatt skulle kunnna införas under fem år. Det är en möjlig väg framåt för att sedan utvärdera effekterna. Under femårsperioden kan förhoppningsvis internationella och mer träffsäkra styrmedel förhandlas fram. Det är ett intressant förslag att ta fasta på. 
Sifo visade hösten 2016 att stödet från väljarna är både starkt och brett för en flygskatt. Samtidigt ska vi vara väl medvetna om vikten av effektiva transporter och flygets betydelse för stora delar av Sverige. Jag tror dock att vi skulle kunna hitta lösningar som väger in detta. Som liberal framtidsoptimist anser jag att ekonmiska styrmedel kan leda till snabbare teknikutveckling och lösning på svåra utmaningar. Det borde alla vi som älskar att flyga bejaka. Det är inte flyget vi ska straffa, det är klimatutsläppen vi ska slåss mot.  
26 aug 2017