För liberal samling och kraftsamling 

Jag menar att en viktig förutsättning för att lyckas, både under den återstående tiden av den här mandatperioden och i valet 2018 är att vi fortsätter utveckla det som fungerar bra i vår organisation, men också tar tag i det som fungerar mindre bra. Jag anser t.ex. att vi behöver samlas kring en organisationskultur inom Liberalerna som bygger på öppenhet, delaktighet, tillit och förankring. I Liberalerna ska individer få växa och utvecklas, tillsammans. 

Liberalt ideologiskt ledarskap. Jag skulle vilja arbeta för ett tydligare ideologiskt ledarskap. Liberalismen ska genomsyra det vi säger, det vi gör och hur vi arbetar. Jag vill inspirera medlemmar, förtroendevalda och personal till en ökad ideologisk medvetenhet.

En god organisationskultur. Vi har på många sätt en mycket väl fungerande organisation. Inte minst vårt uppskattade kansli har de senaste åren, trots minskade resurser, kunnat kraftsamla kring utbildning, politiska möten, kommunikation, medlemsvärvning och stöd till kommunföreningarna på ett mer välstrukturerat sätt och med högre ambitionsnivå än tidigare. Detta måste ligga fast. Men vi behöver samlas kring en organisationskultur som bygger på öppenhet, delaktighet, tillit och förankring. Relationerna med LUF, Liberala Studenter och Liberala Kvinnor skulle behöva utvecklas och sidoorganisationernas kompetens är viktig att använda. Vi behöver fortsätta utvärdera verksamheten för att lära oss att bli bättre och för att säkerställa att verksamheten når ut till både kvinnor och män i olika åldrar.

En organisation där vi lyssnar på varandra. Vi behöver arbeta på ett sätt som ger medlemmar och kommunföreningar tydliga och verkliga möjligheter att vara delaktiga. Det behövs rutiner och arbetssätt som gör det lättare att förstå hur och när politiska beslut ska fattas, för att skapa förtroende och god förankring. Nya mötesformer där medlemmars kompetens och engagemang blir meningsfulla behöver tas fram och användas snarast.

Liberalerna måste bli fler. Vi är inte så många, även om vi det senaste året genom ett stort arbete har lyckats vända trenden och börjat växa. Nya medlemmar ska mötas professionellt och få en snabb guidning in i organisationen. Vi ska rikta oss till både kvinnor och män och personer med olika bakgrund och erfarenheter. Mångfalden är viktig och gör Liberalerna till en mer demokratisk och kompetent organisation.

Alla ska ha en uppgift i valet 2018. Länsförbundet ska fokusera på valet 2018. Jag skulle vilja se att alla medlemmar, kandidater, och volontärer som vill göra en insats i valet har en tydlig uppgift (gärna flera) och får det stöd och den utbildning hon eller han behöver för att utföra dem. Ingen ska kunna säga att jag försökte bidra, men fick ingen respons från Liberalerna.

Liberalerna ska hålla ihop. Vi måste ha ett helhetsperspektiv. Vi är verksamma i riksdagen, landstinget och många olika kommuner, men i väljarnas ögon är vi bara Liberalerna. Stockholms län är stort. Hur väl Liberalerna lyckas här kommer att avgöra hur väl partiet lyckas i stort. Det är därför viktigt att länsförbundet har en stark roll i förhållande till Liberalernas riksorganisation. Vi ska vara rustade för valrörelse i hela länet och vi ska vara relevanta för hela länets väljare. Det kräver att vi ser till de olika behov och förutsättningar olika områden och kommuner har. Att ge stöd och service åt kommunföreningarna är i grunden länsförbundets viktigaste roll.

 

 

/img_4085.jpg